Menu
Official distributor

Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Spoločnosť PAUL LANGE OSLANY, s.r.o. pristupuje k ochrane osobných údajov náležite zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Prijali sme viaceré technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť primeranú ochranu osobných údajov spracúvaných našou spoločnosťou, rešpektujúc práva dotknutých osôb a zásady spracúvania osobných údajov.

Legislatívny rámec ochrany osobných údajov tvorí najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“),

a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

V zmysle čl. 13 a 14 nariadenia GDPR a § 19 a 20 zákona o ochrane osobných údajov Vás informujeme o podmienkach spracúvania osobných údajov našou spoločnosťou a o Vašich právach pri spracúvaní osobných údajov vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Čo sú osobné údaje a kto je dotknutá osoba?

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor.

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, to znamená, že to môžu byť naši zákazníci, obchodní partneri, návštevníci e-shopu alebo návštevníci „kamenného“ obchodu v Oslanoch.

Kto je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov?

Prevádzkovateľom je spoločnosť PAUL LANGE OSLANY, s.r.o. so sídlom Mierová 854/37, 972 47 Oslany, IČO: 36 306 975, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 11365/R. Kontaktné údaje: tel. +421 463 938 110, e-mail: info@paul-lange.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Na aké účely a na akých právnych základoch spracúvame osobné údaje?

 • Na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy, najmä dodávateľsko-odberateľskej zmluvy (rámcovej zmluvy), kúpnej alebo inej zmluvy; alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, spracúvame osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy, najmä identifikačné a kontaktné údaje zmluvnej strany, platobné údaje, údaje o tovare a pod.

Za účelom uzavretia a plnenia zmluvy je Prevádzkovateľ oprávnený získavať osobné údaje dotknutej osoby bez jej súhlasu, pričom v prípade, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, ktoré sú na uzatvorenie alebo riadne plnenie zmluvy nevyhnutné, nie je možné zmluvu uzatvoriť.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a zmluvnou stranou v súlade s čl. 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 • Na účely prevádzky elektronickej aplikácie internetového obchodu (B2B systém) a webovej aplikácie na vybavovanie prípadných reklamácií, spracúvame okrem kontaktných údajov a údajov o tovare, taktiež prihlasovacie meno užívateľa, jeho IP adresu a nevyhnutné súbory cookies.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je prevádzka elektronickej aplikácie B2B systému a reklamačného systému za účelom zlepšenia služieb našim zákazníkom a obchodným partnerom.

 • Na účely splnenia zákonnej povinnosti spracúvame osobné údaje našich zákazníkov, obchodných partnerov alebo iných dotknutých osôb, v rozsahu vymedzenom v osobitnom predpise. Zákonná povinnosť Prevádzkovateľa vyplýva z platnej legislatívy, najmä zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, a ďalších osobitných predpisov alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 odsek 1 písmeno c) nariadenia GDPR a dotknutá osoba je povinná zniesť takéto spracúvanie svojich osobných údajov a poskytnúť ich na spracúvanie.

 • Na účely informovania našich zákazníkov a obchodných partnerov o novinkách a výhodných ponukách týkajúcich sa produktového portfólia našej spoločnosti môžeme v súlade s platnou legislatívou, zasielať svojim zákazníkom a obchodným partnerom marketingové informácie, newsletter alebo katalóg našich produktov. Na tento účel spracúvame e-mailovú adresu zákazníka, jeho meno, priezvisko a kontaktnú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je priamy marketing formou zasielania marketingových informácií o novinkách, výhodných ponukách a prebiehajúcich akciách zákazníkom a obchodným partnerom Prevádzkovateľa.

 • Na účely ochrany majetku Prevádzkovateľa a ochrany života a zdravia osôb spracúvame audiovizuálny záznam z kamerového systému. Každý vstup do monitorovaného priestoru je označený piktogramom a označením, že daný priestor je monitorovaný kamerovým systémom s informáciou o Prevádzkovateľovi a právnom základe spracúvania osobných údajov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 odsek 1 písmeno f) nariadenia GDPR. Oprávnený záujem Prevádzkovateľa je zabezpečenie majetkových a legislatívnych práv Prevádzkovateľa a zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v priestoroch Prevádzkovateľa.

Kamerovým systémom je spracúvaný obrazový záznam osôb nachádzajúcich sa v monitorovanom priestore, pričom videozáznam nie je použitý na účely spracúvania biometrických údajov (osobitná kategória osobných údajov), ale len ako bežné osobné údaje.

 • Na účely organizácie súťaží a pretekov spracúvame osobné údaje najmä v rozsahu meno a priezvisko účastníka, kontaktné údaje (telefón, e-mail), dátum a miesto účasti, dosiahnuté výsledky v súťaži alebo pretekov a fotografiu, príp. audiovizuálny záznam účastníka súťaže alebo pretekov. Ďalšie osobné údaje, ktoré môžu byť spracúvané na účely súťaže alebo pretekov môžu byť stanovené pravidlami konkrétnej súťaže alebo pretekov. Poskytnutý súhlas účastníka súťaže alebo pretekov oprávňuje Prevádzkovateľa, príp. príslušného obchodného partnera alebo sponzora, zverejniť identifikačné údaje, prípadne fotografiu alebo audiovizuálny záznam účastníkov, resp. víťazov súťaže alebo pretekov, na webovom sídle spoločnosti alebo na profile spoločnosti na sociálnych sieťach.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Poskytnutý súhlas je dobrovoľný a účastník ho môže kedykoľvek odvolať kontaktovaním Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu môže mať za následok zrušenie účasti účastníka súťaže alebo pretekov z dôvodu nemožnosti identifikácie účastníka.

 • Na účely informovania našich zákazníkov a obchodných partnerov o novinkách a výhodných ponukách, týkajúcich sa produktového portfólia našej spoločnosti, môžeme v súlade s platnou legislatívou zasielať svojim zákazníkom a obchodným partnerom marketingové informácie, newsletter alebo katalóg našich produktov. Na tento účel spracúvame e-mailovú adresu zákazníka, jeho meno, priezvisko a kontaktnú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je priamy marketing formou zasielania marketingových informácií o novinkách, výhodných ponukách a prebiehajúcich akciách zákazníkom a obchodným partnerom Prevádzkovateľa.

Aká je doba uchovávania osobných údajov?

 • Osobné údaje sú uchovávané počas obdobia plnenia zmluvy, plynutia záručnej doby, doby na uplatnenie právnych nárokov, doby trvania účelu spracúvania osobných údajov a doby stanovenej osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.
 • Záznam z kamerového systému je uchovávaný po dobu 15 dní, pokiaľ nie je záznam využívaný na uplatňovanie právom chránených záujmov Prevádzkovateľa.
 • Osobné údaje spracúvané na účely organizácie súťaží alebo pretekov sú uchovávané po dobu trvania súťaže a dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov, prípadne do odvolania poskytnutého súhlasu dotknutej osoby.
 • Osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu na základe vyjadreného súhlasu dotknutej osoby sú uchovávané po dobu 5 rokov.

Kto je príjemcom osobných údajov?

V našej spoločnosti môžu osobné údaje spracúvať iba poverení zamestnanci, ktorí boli riadne poučení o ochrane osobných údajov a dodržiavajú všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ, prijala na ochranu týchto údajov.

Príjemcami osobných údajov môžu byť taktiež naši obchodní a reklamní partneri, sponzori súťaží a pretekov, zmluvní partneri v oblasti dodania tovaru (prepravné a kuriérske spoločnosti) a v prípade kamerového systému má k záznamom prístup správca kamerového systému. Všetky externé spoločnosti, ktoré majú prístup k osobným údajom poskytovaných našou spoločnosťou sa zaviazali dodržiavaním ochrany osobných údajov a záväzkom mlčanlivosti v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.

Poskytovanie údajov mimo EÚ a analytika

Naša spoločnosť neprenáša osobné údaje mimo územia EÚ, t. j. do tretích krajín a osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte v zmysle nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov nasledovné práva:

 • právo na informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby;
 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby;
 • na opravu osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov;
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov;
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase poskytnutom pred jeho odvolaním;
 • právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú;
 • podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;

Kde si môžete uplatniť vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Svoje práva v súvislosti s ochranou osobných údajov si môžete uplatniť prostredníctvom
e-mailu: gdpr@paul-lange.sk alebo písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa: PAUL LANGE OSLANY, s.r.o., Mierová 854/37, 972 47 Oslany. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.