Menu
Official distributor
07.11.2019

ELITE CHALLENGE 2019

A je to tu! Máme tu tretí ročník súťaže na trenažéroch. Poď sa zapojiť, hecni sa, ukáž ako vieš zabrať a čaká ťa za to parádna odmena.

V roku 2019 sme v spolupráci s ELITE pripravili už tretí ročník offline súťaže na trenažéroch. Avšak tentokrát sme prišli s vynoveným konceptom, novou traťou, novými pravidlami a ešte lepšími cenami.

Tohtoročná trať na Elite Challenge je sekcia z pretekov "Gran Fondo ROMA”. Čo sa týka technických dát a profilu prevýšenia máme tu priemerné stúpanie 0,4% a maximálne stúpanie 5,8%. Trať má celkovú dĺžku 2,978 km.

Medzi hlavné novinky tohto ročníka patria nové kategórie. Odteraz sa môžete zapojiť takmer všetci. Máme kategórie muži, ženy a masters, čo je kategória pre vekovú skupinu 45 rokov a viac.
A viete o tom, že každá kategória vyhráva? Áno je to tak. Z každej kategórie najrýchlejší pretekár či pretekárka vyhrá interaktívny trenažér SUITO.
Ale to nie je ani zďaleka všetko! Máme aj dve zlosovateľné ceny. Jednu z kategórie mužov a druhú z kategórie žien. Vôbec teda nezáleží na tom, aký čas zajazdíte, šancu vyhrať máte tiež! Z týchto dvoch kategórií náhodne vyžrebujeme po jednom výhercovi, ktorý získa interaktívny trenažér DIRETO X - jednoducho to najlepšie od ELITE. A to už je teda pekná motivácia.

Navyše na prvých 50 účastníkov v každej predajni čaká ELITE fľaška na vodu.

Kde nájdete predajne zapojené do Elite Challenge 2019?

 • MTBIKER – Hrádok,
 • LINUS  – Trnava,
 • BIKE PEAK – Oslany,
 • KAKTUS BIKE – Bratislava
 • DOLOMITY BIKE – Nitra
 • Bicykle Schwabik - Spišská Nová Ves,
 • pro-body.sk – Košice,
 • VELOSPRINT – Žilina

Chcete sa rozjazdiť? Nie je problém v predajniach: MTBIKER, Bike Peak, DOLOMITY BIKE, Bicykle Schwabik či pro-body nájdete trenažér SUITO, na ktorom si môžete dať potrebný warm-up. A pritom si ho môžete detailne obzrieť, možno bude práve Váš. Súťaží sa len na trenažéroch DIRETO. A Každý súťažiaci má šancu jazdiť IBA RAZ.

Veríme, že sme pre vás pre tento rok pripravili naozaj slušnú lahôdku. Tak neváhajte a príďte navštíviť našich partnerov. Začíname už 11. novembra a súťažíme až do 13. decembra.

Držíme palce!

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE ELITE CHALLENGE 2019

I. Organizátori súťaže
Organizátormi súťaž ELITE CHALLENGE 2019 sú spoločnosti ELITE Srl, via Fornaci 4, 35014 Fontaniva, Padova, Taliansko a PAUL LANGE OSLANY s. r. o., Mierová 854/37, 972 47 Oslany, IČO: 36306975,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 11365/R (ďalej len „organizátori“).

II. Účastníci Súťaže

 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov.
 • Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby v pracovnom alebo rodinnom vzťahu k organizátorovi súťaže, prípadne spoluorganizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže a ich rodinní príslušníci.
 • Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa bodu 2, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto podmienok súťaže.
 • Zapojením sa do ELITE CHALLENGE 2019 súťaže súťažiaci súhlasí s týmito podmienkami.
 • Súťaže sa môže zúčastniť každý súťažiaci iba RAZ.

III. Pravidlá Súťaže

 • Súťaž bude prebiehať v období od 11. novembra do 13. decembra 2019.
 • Súťažiť sa bude v  troch kategóriách: muži, ženy a masters (muži a ženy vo veku 45 rokov a viac).
 • Do súťaže bude zaradený každý, kto má spĺňa podmienky podľa čl. II. a III. týchto Pravidiel a riadne vyplnil potvrdenie o zodpovednosti pred začatím súťaže.
 • Súťažiaci budú pretekať na trenažéroch vo vybraných predajniach a miestach v zmysle týchto Pravidiel.
 • Vo vybraných predajniach a miestach sa bude súťažiť na nasledovných trenažéroch: DIRETO X (najnovší model), podložky training mat, stojanu POSA a adaptéra. Organizátor súťaže nie je povinný vybaviť všetky predajne a miesta totožnými DIRETO X. K súťaži je možné použiť aj jeho staršie modely, ktoré majú minimálne technické odlišnosti, ako je: presnosť merania výkonu vo Wattoch Direto ± 2,5% vs. Direto X ± 1,5%, maximálny výkon Direto 1900 Wattov, vs. Direto X 2100 Wattov a maximálny sklon Direto 14% vs. Direto X 18%
 • Trať súťaže je vybratá organizátorom a je vo všetkých Elite Challenge miestach identická.
 • Súťaž prebieha na týchto vybraných miestach:

MTBIKER s.r.o. – Hrádok,

LINUS, s.r.o. – Trnava,

BIKE PEAK, s.r.o. – Oslany,

Ing. Martin Blažek - KAKTUS BIKE – Bratislava

DOLOMITY BIKE – Nitra

Schwabik, s.r.o. - Spišská Nová Ves,

DAHA s.r.o. – Košice,

Ing. Ján Sládek VELOSPRINT – Žilina

 • Účastník súťaže je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže len pravdivé osobné údaje. Organizátor súťaže má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, ak účastník súťaže poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený a voči organizátorovi súťaže zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých údajov.
 • Vyhodnotenie súťaže a žrebovanie, prebehne nasledujúci deň po ukončení súťaže.
 • Výhercom sa stáva súťažiaci, ktorý zajazdil najrýchlejší čas v danej kategórii (ženy, muži, masters) alebo bol v rámci svojej kategórie náhodne vyžrebovaný (ženy, muži) a stanovenou formou poskytol údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby na účely realizácie práv a povinností podľa týchto všeobecných podmienok, a bol zároveň za výhercu podľa pravidiel súťaže vyhlásený.

IV. Výhry a spôsob odovzdávania výhier
Výhry pre výhercov súťaže sú nasledovné:
1) najrýchlejší muž zo všetkých zapojených predajní (výhra SUITO)
2) náhodne vylosovaný muž zo všetkých zapojených predajní (výhra DIRETO X)
3) najrýchlejšia žena zo všetkých zapojených predajní (výhra SUITO)
4) náhodne vylosovaná žena zo všetkých zapojených predajní (výhra DIRETO X)
5) najrýchlejší masters (ženy aj muži)  zo všetkých zapojených predajní (výhra SUITO)

 • Výhru v súťaži si môže po dohode vyzdvihnúť výherca osobne v prevádzke organizátora súťaže (PAUL LANGE OSLANY s. r. o., Mierová 854/37, 972 47 Oslany) alebo bude výhra zaslaná do konkrétnej predajne, kde si ju výherca vyzdvihne osobne.
 • Výherca je povinný vyzdvihnúť si výhru najneskôr do troch týždňov odo dňa vyhlásenia výhry. Ak tak neurobí, stráca na výhru nárok a výhra prepadá.
 • V prípade, ak sa výhercovi nepodarí výhru odovzdať vopred dohodnutým spôsobom do troch týždňov od dátumu zverejnenia výsledkov súťaže, zaniká nárok výhercu na túto výhru.
 • V prípade výhry bude výherca/výhercovia kontaktovaní organizátorom súťaže na výhercom uvedenú emailovú adresu, prípadne telefónny kontakt v lehote maximálne 7 kalendárnych dní od zverejnenia výsledkov súťaže. Ak sa organizátorovi nepodarí výhercu konkrétnej súťaže zastihnúť do 7 dní od prvého pokusu, výhra prechádza na súťažiaceho na druhom, respektíve treťom a prípadne ďalšom mieste. Mená výhercov súťaže budú zverejnené na komunikačných kanáloch a prípadne internetových stránkach organizátora.
 • Ak výherca/výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto podmienok a pravidiel súťaže, ďalším výhercom sa po splnení všetkých stanovených podmienok a pravidiel stáva osoba vyžrebovaná zo súťažiacich, ak splní všetky podmienky podľa týchto podmienok alebo pravidiel súťaže.
 • Prevzatím ceny preberá výherca plnú zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by jemu alebo tretím osobám mohli použitím výhry vzniknúť. Organizátori súťaže v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne škody spôsobené výhercom alebo tretím osobám vecami pochádzajúcimi z výhry alebo za škody, ktoré vznikli v súvislosti s použitím predmetných výhier.
 • Ak účastník súťaže poruší akúkoľvek časť týchto podmienok súťaží alebo podmienok súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený. Taktiež, ak súťažiaci koná v rozpore s dobrými mravmi (napr. poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.) alebo inak ovplyvnil riadny priebeh súťaže a výsledky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých výhier.
 • Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Na výhru neexistuje právny nárok, nárok na výhru nemožno previesť na inú osobu a hodnotu výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti alebo iným náhradným plnením podľa požiadavky účastníka súťaže.
 • Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne  vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom.

V. Vyhlásenie a súhlas so spracúvaním osobných údajov

 • Spracúvanie a ochrana osobných údajov sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
 • Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia GDPR sú spoločnosti ELITE Srl, via Fornaci 4, 35014 Fontaniva, Padova, Taliansko a PAUL LANGE OSLANY s. r. o., Mierová 854/37, 972 47 Oslany, IČO: 36306975, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 11365/R.
 • Svojou účasťou v súťaži dáva účastník organizátorovi svoj dobrovoľný výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu najmä meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo za účelom:
 • Identifikácie účastníka súťaže;
 • realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.
 • Prípadné odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia oznámenia organizátorovi a má za následok vylúčenie účastníka z ďalšej účasti v danej súťaži vrátane straty nároku na odovzdanie výhry, ak sa tak stane pred jej prevzatím.
 • Účasťou v súťaži dáva účastník súhlas s tým, že jeho meno, priezvisko, fotografie a slovné prejavy môžu byť použité na účely propagácie organizátora súťaže vrátane zasielania obchodných oznámení (napr. newsletterov) a organizátor môže bezodplatne použiť slovné prejavy, audio alebo video nahrávky a fotografie účastníka v súvislosti s usporiadaním a vyhodnotením súťaže a odovzdaním ceny, a to na obdobie 3 rokov od začiatku súťaže.
 • Osobné údaje spracúvané na účely organizácie súťaží sú uchovávané po dobu trvania súťaže, dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov, dobu stanovenú osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, prípadne do odvolania poskytnutého súhlasu dotknutou osobou.
 • V súvislosti s ochranou osobných údajov majú súťažiaci (dotknuté osoby) nasledovné práva:
 • právo na informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby;
 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby;
 • na opravu osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov;
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov;
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase poskytnutom pred jeho odvolaním;
 • právo na to, aby sa na dotknuté osoby nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú dotknutej osoby alebo dotknutú osobu podobne významne ovplyvňujú;
 • podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Svoje práva v súvislosti s ochranou osobných údajov si dotknuté osoby môžu uplatniť prostredníctvom e-mailu: gdpr@paul-lange.sk alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa.
 • Odmietnutím poskytnutia osobných údajov alebo odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov, organizátor súťaže nie je schopný výhercovi riadne výhru odovzdať.
 • Ak súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas poskytuje jeho zákonný zástupca.
 • Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v podmienkach organizátora súťaže sú uvedené na adrese https://www.paullange.sk/ochrana-osobnych-udajov.

VI. Osobitné ustanovenia

 • Organizátori si vyhradzujú právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.
 • Organizátori si vyhradzujú  pre prípad podozrenia  z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre  prípad získavania  výhier v rozpore so  všeobecnými  a osobitnými podmienkami  a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod  súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
 • Organizátori súťaže si vyhradzujú právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu podmienok/pravidiel súťaže organizátor vhodným spôsobom zverejní.
 • Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určili organizátori a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.
 • Organizátori súťaže nenesú zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať.
 • V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.
 • Účasť na súťažiach je dobrovoľná a účastník súťaží svojou účasťou vyjadruje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami.
 • Organizátori prehlasujú, že nie sú zodpovední za prípadné chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.

VII. Záverečné ustanovenia
Organizátori súťaže si vyhradzujú právo na jednostrannú úpravu alebo zmenu podmienok súťaží a zaväzujú sa v dostatočnom predstihu informovať o takýchto zmenách účastníkov súťaže. Tieto podmienky súťaže vstupujú do platnosti 11.11.2019.
Kde si môžete uplatniť vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?
Svoje práva v súvislosti s ochranou osobných údajov si môžete uplatniť prostredníctvom e-mailu: gdpr@paul-lange.sk alebo písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa: PAUL LANGE OSLANY, s.r.o., Mierová 854/37, 972 47 Oslany. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

met-sprint-road-lr.jpg
67136946-10156804856504775-6558245263754.jpg
0171007-direto-x-upgrade-lr-0.jpg
0171007-direto-x-black-lr-0.jpg
elite-race-header-1024x768.png